headerImage
 
 

Publieke consultatie NBT/NGT wetgeving

03-05-2022

Deze openbare raadpleging is bedoeld om de mening van burgers en belanghebbenden te vernemen over de werking van de huidige ggo-wetgeving met betrekking tot planten die zijn verkregen door gerichte mutagenese en cisgenese en hun voedsel- en diervoederproducten, en over mogelijke opties voor een mogelijk nieuw kader.

 • De consultatie staat 12 weken open, tot 22 juli 2022 (middernacht CET).
 • Er zijn geen duidelijke beleidsopties om te kiezen, maar vragen (op basis van de antwoorden zal de Commissie de beleidsopties presenteren) - dus er is enige vertraging op dit punt met betrekking tot het verwachte tijdschema;
 • De consultatie zal plaatsvinden op basis van de onder aan dit bericht bijgevoegde vragenlijst.

De Commissie erkent dat:
 • New Genome Techniques (NGT's) hebben zich in veel delen van de wereld snel ontwikkeld en dit zal naar verwachting zo blijven. Er is aanzienlijke belangstelling zowel in de EU als wereldwijd voor plantaardige toepassingen van NGT's, en sommige van hun toepassingen zijn al op de markt buiten de EU; deze trend zal zich waarschijnlijk voortzetten.”
 • NGT's kunnen bijdragen aan de doelstellingen van de Farm to Fork- en Biodiversiteitsstrategieën, plus de Sustainable Development Goals (SDG's) op VN-niveau;
 • de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) heeft geconcludeerd dat planten verkregen door gerichte mutagenese en cisgenese hetzelfde risicoprofiel kunnen hebben als planten die zijn geproduceerd met conventionele veredeling.
De opbouw van de vragenlijst is als volgt:
A. Regulerende plant geproduceerd door gerichte mutagenese en cisgenese - huidige situatie
B. Reguleren van planten geproduceerd door gerichte mutagenese en cisgenese - de toekomst
Vragen over:
 • Risicobeoordeling (inclusief of het al dan niet nodig is om risico's van NGT's te beoordelen onder het huidige regelgevingskader voor ggo's)
 • Duurzaamheid (inclusief of er al dan niet behoefte is aan NGT-gerelateerde eisen op het gebied van duurzaamheid of niet)
 • Informatie voor consumenten en exploitanten (inclusief etiketteringsbehoeften of niet)
C. Andere relevante aspecten van een nieuw raamwerk
Inclusief vragen over:
 • Juridische duidelijkheid
 • Wetenschappelijke vooruitgang
 • Risicoprofielen
De vragenlijst is een mix van meerkeuzevragen en open vragen waarop nader bewijs kan worden geleverd. Bescherming van intellectuele eigendom wordt beschouwd als buiten de reikwijdte van het beleidsinitiatief en de vragenlijst
Coceral gaat verder met het uitwerken van mogelijke antwoorden op de vragenlijst. Leden zullen op de hoogte worden gehouden. U kunt zich melden bij Sanneli Kingma indien u wilt meewerken aan de antwoorden van de consultatie voor de industrie.